Praktijk voor Kindertherapie Echt

Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

 Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Signalen bij baby´s

Bij zuigelingen zijn er signalen, die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijv.: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jong aangeleerd

Jonge kinderen, die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden, die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Werkwijze

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt en behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandelingen voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht  of hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een posthbo-opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of osteopaat. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen. Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentra en scholen.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

¨ Motorische ontwikkelingsachterstand

¨ Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding en afplatting van de schedel

¨ Huilbaby

¨ Billenschuiver

¨ Cerebrale parese

¨ Spina bifida

¨ Pre-dysmature kind; te vroeg geborene

¨ Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

¨ Syndroom van down

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

¨ Motorische ontwikkelingsachterstand

¨ Afwijkend looppatroon

¨ Mentale retardatie

¨ Cerebrale parese (kinderen met een hersenbeschadiging)

¨ Tonusregulatiestoornis (overstrekken of juist een te lage spierspanning)

¨ Orthopedische afwijkingen

¨ Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

¨ Ademhalingsproblematiek

¨ Jeugdreuma

¨ Bewegingsangst

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

¨ Motorische ontwikkelingsachterstand

¨ Mentale retardatie

¨ Cerebrale parese

¨ Hersenletsel t.g.v. een ongeluk

¨ Sensomotorische problemen

¨ Schrijfproblemen

¨ Houdingsproblemen

¨ Ademhalingsproblematiek

¨ Bewegings- en gedragsstoornissen bij kinderen (DCD, ADHD en autistiforme stoornissen)

¨ Jeugdreuma

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten, die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

 Zowel met als zonder verwijzing kan men terecht bij de kinderfysiotherapeut. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie. Kijk dan op http://www.kinderfysiotherapie.nl (NVFK; Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie )  of  http://www.fysiotherapie.nl  Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, waaronder ikzelf ook vermeld sta.

 De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 

Kinderfysiotherapie

Ed Zieminski

 

Geregistreerd kinderfysiotherapeut

Lid van het KNGF en de RVFK 

Kinderfysiotherapie

0475—470 302

 

Meer informatie:

Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie